Generalforsamling 2019

Hjerm Vandværk afholder Ordinær Generalforsamling

Onsdag, d. 27. februar 2019 kl. 19.30

i Hjerm Hallen’s Aktivitetscenter

Dagsorden :

1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører og stemmetællere

3. Beretning ved formanden

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

5. Budget – takstblad for det/de kommende år godkendes

6. Behandling af indkomne forslag

Jvf. vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde inden 15. januar

– Indkommet forslag fra bestyrelsen: Honorar til bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Afgående:
Svend Erik Toft 
– villig til genvalg

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af 1 revisor og 1 suppleant

10. Eventuelt

Revideret regnskab kan fås ved henvendelse til formanden,
tlf.: 5177 1504

Bestyrelsen