Resume af generalforsamling 2014

Refsume af Generalforsamling i Hjerm Vandværk, afholdt onsdag d. 26. februar 2014
[referatet fra generalforsamlingen udleveres på anmodning til formand eller næstformand]

Beretning:
Hjerm Vandværk har 756 forbrugssteder og har i 2013 udpumpet i alt 139.955 m3 vand og vandspildet er faldet til 2,7%, hvilket er ca. 5% mindre end sidste år. Elforbruget er også faldet på i mængde og afregnet forbrug.

Vi har nu elektroniske målere på alle 3 boringer og alle forbrugere har nu nye vandmålere med fjern-aflæsningsenhed og endelig er der monteret endnu en sektionsmålerbrønd ved Hjermvej så vi nu er i stand til at indkredse i hvilke områder der måtte være lækager. Pt. er der mistanke om lækager i to områder i den ældre del af byen.

BAM og teknisk tilsyn: Vi har i årets løb fået udtaget de obligatoriske vandanalyser og derudover selv fået gennemført en analyse for at kunne overvåge BAM situationen. De obligatoriske prøver viste en overskridelse af kim-37 niveauet. Vi aftalte derfor med Struer Kommune at fremskynde et tekniske tilsyn der skulle være afholdt lidt senere på året. Dette gav ikke anledning til særlige bemærkninger. Efterfølgende måling viste ingen overskridelser. Bestyrelsen har som følge af situationen besluttet at få lavet et eftersyn og rengøring af tanken i 2014, et eftersyn der ellers var planlagt til 2015, ligesom vi i fremtiden vil sikre desinficering ved pejlinger.

BAM niveauet ligger på under halvdelen af grænseværdien og det til trods for at vi har stoppet afværgepumpningen og bruger dette vand til drikkevand. Vandets hårdhed er senest målt til 15 dH.

Regulativ: Vandrådet i Struer har udarbejdet et fælles Regulativ for vandværkerne i kommunen. Det er nu godkendt af Kommunen og ligger på vor hjemmeside.

KUV: Love og bekendtgørelser stiller krav om, at vandværker der udpumper mere end 17.000 m3 vand pr år skal have gennemført kurser i vandværksteknik og hygiejne samt have indført et ledelsessystem. Kurserne arrangeres her i foråret – et tilbud fra vandrådet i samarbejde med DVN. Ledelsessystemet er indført og har fungeret i et år – så Hjerm Vandværk bliver i nogle sammenhænge anvendt som eksempel for andre.

Hjemmeside: Hjerm Vandværk og vores konsulent DVN (Dansk Vand og Naturcenter) har haft møde, om muligheder for forbedringer af hjemmesiden www.hjermvand.dk. Som al anden IT er det af og til tunge opgaver at løse, og både DVN og bestyrelsen bidrager med forbedringer.

Vandforsyningsplaner/Indsatsplanen: Struer Kommune har udfærdiget en vandforsyningsplan og en indsatsplan for vandværkerne i den sydlige del af kommunen. Dette omfatter en opsporing af gamle ubenyttede boringer og brønde med henblik på at få disse lukket korrekt. Vandværket har indvilget i at deltage i opsporingen samt at betale for korrekt lukning af boringer og brønde indenfor 300m zonen fra vores kildeplads. Indtil nu kun få henvendelser. Fremover skal der kigges på BoringsNære BeskyttelsesOmråde og endvidere en oplysningskampagne for at få vore forbrugere til at undlade at bruge pesticider eller så få og miljøvenlige som muligt.

Fremtid: Der er fortsat planer om endnu en sektionsmålerbrønd i Øster Hjerm. Den nye kildeplads på Hjermvej skal indhegnes, renholdes og beplantes. Den gamle kildeplads skal have repareret / fornyet hegnet omkring pladsen. For de kommende år ligger der også opgaver i kommunens indsatsplan, som vandværkerne skal forholde sig til og finde en løsning på, der opfylder kravene, er fremadrettede for sikring af en drikkevandsforsyning med rent vand til gavn for forbrugerne. Det gælder fortrinsvis afklaring af BNBO og nødforsyning.

Ovenstående, der er en del af beretningen, blev godkendt. Ligeledes blev det reviderede regnskab fremlagt og godkendt. Budget og takstblad blev fremlagt. Takstbladet var reguleret med indekset på ledningsbidrag og derudover en række formuleringer og mindre justeringer af takster og gebyrer. Budget og takstblad blev godkendt.

Formanden, Jens Pedersen og Kristian Staal var på valg og blev genvalgt og da Henrik Thorup er flyttet blev Klaus Halkjær valgt til bestyrelsen. Som suppleanter valgtes: 1. suppleant: Jan Bryde og 2. suppleant: Henrik Madsen. Der var genvalg til alle revisorer og suppleanter.                                                                                     Se hele referatet, ved at klikke på følgende link:  Referat-Generalforsamling 2014

 

, , ,