Resume af generalforsamling 2015

Resume af Generalforsamling i Hjerm Vandværk, afholdt onsdag d. 25. februar 2015
[referatet fra generalforsamlingen: Vandværk-referat-2015-02-25-Generalforsamling]

Beretning: Hjerm Vandværk har 758 forbrugssteder og har i 2014 udpumpet i alt 135.972 m3 vand (sept. til aug.) og vandspildet er faldet til 2,1%, hvilket er 0,5% mindre end sidste år. Elforbruget er også faldet på i mængde og afregnet forbrug.

Vi har nu fjernaflæsningsenhed hos alle forbrugere og sektionsbrønde, så vi er i stand til at identificere evt. vandspild. Vi har desværre haft problemer med nogle radiomoduler og er i øjeblikket i forhandling med leverandøren for en tilfredsstillende løsning. Der har været problemer med kommunikationen til Østre Hjerm trykstation, der viste sig at være et defekt modem og kommunikationsdata – formodentlig forårsaget af tordenvejr – så bestyrelsen overvejer transientbeskyttelse af alle installationer. Hegnet omkring den gamle kildeplads er blevet udskiftet, rentvandstanken er renset og repareret og den ny kildeplads er indhegnet og beplantet.

BAM og teknisk tilsyn: Vi har i året fået udtaget de obligatoriske prøver uden nogen bemærkninger. Hårdheden ligger på 15dH og BAM niveauet som har været vort smertensbarn i snart en del år ligger på 0,041 µg/l og det er 41% af grænseværdien og meget stabilt. Nitrat niveauet som også er en af de parametre, der er fokus på, ligger ligeledes ret stabilt omkring 20 mg/l, og det er også kun 40% af grænseværdier.

Ud over de obligatoriske prøver har vi selv fået udtaget nogle BAM- og nitrat-prøver fra de forskellige filtre i boringerne. Vi har derved fået et rigtigt godt kendskab til vore boringer og kan følge BAM udviklingen og vi har fået et godt værktøj til eventuelt at regulere vores pumpestrategi i tide.

  • konomisk har året været ganske godt, idet regnskabet viser et overskud på godt kr 234.000
    overvejende pga. lave driftsomkostninger.

 

KUV: Vi nævnte sidste år at vi havde indført et ledelsessystem, KUV, og det giver os mulighed for at følge udviklingen i væsentlige parametre i vandværksdriften og sikrer at vi hele tiden er på forkant med udviklingen. Mindst 1 person pr vandværker, som udpumper mere end 17.000 m3/pr år skal gennemføre et driftsleder- og hygiejnekursus. Da Hjerm Vandværk var aktivt med i planlægning og gennemførelse af et kursus, som Vandrådet havde fået i stand med vores konsulent – DVN + samarbejdspartnere som kursusholdere og da Hjerm vandværk i forvejen var i gang med KUV, deltog hele bestyrelsen og smeden på kurset –som vi af ovennævnte grunde fik til en favorabel pris.

Vi har indført hygiejne zoner på vandværket og forlanger nu at alle, der kommer ind på vandværket bliver registreret, og bliver gjort bekendt med reglerne, ifører sig overtrækssko og desinficerer hænderne.

Vi har derfor selv udtaget 17 vandprøver i løbet af året for Coli, E-coli og KIM tal. Coli og E-coli har vi slet ikke set, hvorimod vi først på året så lidt KIM, men langt indenfor grænseværdierne.

I vort eget KUV-system registrerer vi 28 måleparametre og 13 vurderingsparametre hver måned og 31 måleparametre hvert kvartal, parametre, som løbende vurderes om de er nødvendige eller ej, men alt sammen kontroller vi gennemfører for at sikre forbrugerne godt og tilstrækkeligt vand. Hertil kommer at vandspildet overvåges hvert kvartal.

 

Fremtid
Vi har fortsat planer om at montere endnu en sektionsmålerbrønd i Øster Hjerm – der blev udsat pga. af rensning af vandtanken. Problemer med fejlende radiomoduler forventes afklaret med leverandøren snarrets. Det sidste stykke forsyningsledning af jernrør på Jernbanevej skal udskiftes. Punkter nævnt i kommunens indsatsplan vil også blive vurderet.

 

Ovenstående, der er en del af beretningen, blev godkendt. Ligeledes blev det reviderede regnskab fremlagt og godkendt. Budget og takstblad blev fremlagt. Takstbladet er reguleret med seneste lovgivningsbestemte afgift. Beretning, årsrapport, budget og takstblad blev godkendt enstemmigt.

PÅ valg var Anders B. Wulff og Klaus Halkjær der begge blev genvalgt af forsamlingen. Som suppleanter valgtes: 1. suppleant: Jan Bryde og 2. suppleant: Henrik Madsen. Der var genvalg til alle revisorer og suppleanter.