Resume af generalforsamling 2016

Resume af Generalforsamling i Hjerm Vandværk, afholdt onsdag d. 24. februar 2016

[referatet fra generalforsamlingen: vandvaerks-referat-2016-02-24-generalforsamling]

Beretning: Hjerm Vandværk har 756 forbrugssteder og har i 2015 udpumpet i alt 124.063 m3 vand (sept. til aug.) og vandspildet er faldet til 1,5%, hvilket er 0,6% mindre end sidste år. Elforbruget er også faldet på i mængde og afregnet forbrug.

Vi har stadig problemer med nogle radiomoduler og har derfor indgået en aftale med leverandøren om erstatning af de defekte uden beregning Der har været problemer med kommunikationen til Østre Hjerm trykstation, der viste sig at være et defekt modem og adressefejl – så bestyrelsen har mistanke om et transientproblem forårsaget af lynnedslag. Pumpen i boring 1 er skiftet da den var slidt op. Der er gravet ned omkring rentvandstanken, som er blevet beklædt med tagpap. Den sidste jernledning i vores forsyningsnet er blevet udskiftet på Jernbanevej. Ledningskort var ikke helt korrekt, så der måtte graves mere end forudset. Bortset fra endelig reetablering her i foråret er såvel ledning som kortlægning opdateret.

BAM og teknisk tilsyn: Vi har i året fået udtaget de obligatoriske prøver uden nogen bemærkninger. Hårdheden ligger på 15dH og BAM niveauet ligger fortsat på 0,044 µg/l og det er 44% af grænseværdien og meget stabilt. Nitrat niveauet fokuseres der også på. Det ligger ligeledes ret stabilt omkring 21 mg/l, og det er også kun 42% af grænseværdier.

Ud over de obligatoriske prøver har vi selv fået udtaget nogle BAM- og nitrat-prøver fra de forskellige filtre i boringerne. Vi kan nu se muligheden for at slukke for de øverste pumper i boring 2 og 3 da prøverne viser samme indhold. Herved kan vi spare strøm til de mindre effektive pumper.

Økonomisk har året været ganske godt, idet regnskabet viser et overskud på knap kr 9.000 mod et budgetteret underskud på kr 56.000.

Regeringen har vedtaget udvidet klageadgang for forbrugerne, hvilket er indført i regulativet pkt 1.13, der kan ses på hjemmesiden.

KUV: Vi er i gang med at opdateret vores ledelsessystem, KUV, så vi benytter os mere af de elektroniske overvågningssystemer, som årligt kalibreres. Således får vi nedbragt af antallet af data som registreres ved fx måneds- eller kvartalsvise aflæsninger.

Vandværket udtager selv 13 vandprøver i løbet af året for Coli, E-coli og KIM tal. Coli og E-coli har vi slet ikke set. KIM 37 tallet har også været nul og KIM 22 har været rigtig langt under grænseværdien.

Hver gang analysefirmaet er på besøg, udtager vi selv en vandprøve og får derved verificeret, om vore egne prøveudtagninger er nogenlunde korrekte.

Med vort eget KUV-system kan vi således løbende vurdere nødvendige aktiviteter for at sikre forbrugerne godt og tilstrækkeligt vand. Hertil kommer at vandspildet overvåges hvert kvartal.

Vandrådet

Hjerm vandværk har fortsat Anders med i Struer Vandråds bestyrelse som sekretær. På generalforsamlingen i 2015 var der opbakning til forslag fra Hjerm om, at vandrådet indkalder til erfa-møder. Det første blev afholdt i efteråret 2015 hvor gennemgang af kommunens Vandforsyningsplan førte til, at Vandrådsbestyrelsen skulle arbejde videre med to emner: 1) en dialog med Plan & Miljøafdelingen for en afklaring af om nødforsyningsledninger kan ændres til andre måder at sikre nødforsyninger på, end ved at anlægge dyre ledninger, der står ubrugte hen og 2) at opfordre Plan & Miljøafdelingen til søge statens tilbud om beregning i forbindelse med Boringsnære beskyttelsesområder (kaldet BNBO).

Det næste erfa-møde bliver i forbindelse med Vandrådets generalforsamling i 2016.

Fremtid Vi har fortsat planer om at montere en sektionsmålerbrønd i Øster Hjerm.

I budgettet har vi fortsat afsat et stort beløb, der skal bruges til den forsyningsløsning, fx en ledning til den ny kildeplads, der skal etableres i tilfælde af en nødsituation.

Ovenstående, der er en del af beretningen, blev godkendt. Ligeledes blev det reviderede regnskab fremlagt og godkendt. Budget og takstblad blev fremlagt. Takstbladet er reguleret med nedsættelse af takster jf. indeks og lovgivningsbestemte afgift. Generalforsamlingen godkendte endvidere at der bliver tilføjet et gebyr for flytteopgørelse på 200 kr.

Beretning, årsrapport, budget og takstblad blev godkendt enstemmigt.

På valg var Svend Erik Toft der blev genvalgt af forsamlingen. Som suppleanter valgtes: Nicki Jensen, der efter generalforsamlingen indtræder i stedet for Kristian Staal. Derudover valgtes 1. suppleant: Jan Bryder Jørgensen og 2. suppleant: Henrik Madsen. Der var genvalg til alle revisorer og suppleanter.