Indvindingsopland

Indvindingsoplandet er det område,
hvor vandværket får sit råvand fra.

Kortet viser det skønnede
indvindingsopland for Hjerm vandværk.
(det blå område)

Hjerm Vandværk indvinder fra 2 gamle indvindingsboringer samt 1 ny indvindingsboring (filter 3 i overvågningsboring) med flere filtre til forskellig dybde.

Desuden pumpes der konstant vand væk fra det øvre grundvandsmagasin, for at fastholde den gode kvalitet. Det skyldes “byforurening” fra 70erne og 80erne med ukrudtsmidlet Præfix. Læs evt. mere under meddelelser.

Grundvandet

Kvaliteten af grundvandet hænger meget sammen med de jordlag, som vandet passerer igennem og de stoffer, som herved optages i vandet. Det gælder både de naturlige forekommende stoffer i jordlagene og dem, som findes på grund af menneskers aktivitet f.eks. landbrug (især nitrat) , industri og parcelhushaver m.m.

Over grundvandsmagasinet findes tykke lerlag (moræneler og smeltevandsler), som yder en god beskyttelse lokalt omkring indvindingsboringerne.

Imidlertid står grundvandsmagasinet i direkte kontakt med ubeskyttet kridt og kalk sydvest for kildepladsen.

Jordlagene under Hjerm og omegn er meget påvirket af forskydninger, som skyldes opstigning af dybtliggende salt.

Her er der foregået kalkgravning frem til 50erne til jordforbedring.

Desværre er der frem til midten af 70erne deponeret affald – gammel losseplads. Dette affald udgør en trussel mod vandværkets drikkevand.

Der er gennemført undersøgelser over flere omgange. Senest har Ringkøbing amt udført flere prøveboringer og foretaget analyser.

Grundvandet er påvirket af nedsivning fra lossepladsen, og en undersøgelsesrapport konkluderer, at vandværket på længere sigt kan få problemer. Indvindingsboringerne viser også et svingende indhold i nitrat, som kan skyldes pumpeeffekt.

Ringkøbing Amt har i regionplanen udpeget indvindingsoplandet ved Hjerm vandværk til område med Særlige drikkevandsinteresser.

Det betyder, at indsatsen for at bevare rent drikkevand prioriteres højt.

Det betyder også, at indsatsen for at udføre undersøgelser, overvågning – kontrol samt evt. oprydning af forureningstrusler og evt. indførelse af andre afværgeforanstaltninger prioriteres højt.

Læs mere om Hjerm Vandværks planer for at sikre rent drikkevand, nu og i fremtiden under menupunktet “nyheder”.