GODT VAND KOMMER FRA HANEN
Information

Planer
Name: kuglepen.jpg.
Hjerm vandværk har i en årrække udført afværgepumpning for at nedbringe indholdet af BAM i drikkevandet mest muligt. På eksisterende kildeplads findes 3 boringer, som benyttes, hvorfra der indvindes fra ialt 3 filtre til vandværket. Et 4. og dybere filter i boring 3 står p.t. ubenyttet. Vandet heri er BAM-frit.
Vandværkets bestyrelse ønsker at fastholde den nuværende kildeplads.Dette er hidtil lykkedes, og vandkvaliteten har været holdt stabil god og uden overskridelser mht. nitrat og BAM gennem årene. Der er ingen andre forureninger.
Gennemgang af historiske data viser visse tegn på, at BAM er på tilbagetog, og at afværgepumpning derfor i de kommende år måske kan reduceres yderligere og evt. ophøre indenfor et kort årrække på 5-10 år. Der er dog tale om en vurdering, og der kan i sådanne sager ikke føres et bevis. Vurderingen er alene foretages ud fra de historiske data.
Udviklingen i en nu nedlagt afværgeboring, kaldet ø125, som har været beliggende tæt på B1 viste, at BAM var faldet til et stabilt lavt niveau under grænseværdien, og blev derfor besluttet nedlagt.
En fortsættelse af afværgepumpningen vil derfor kunne medføre en fortsat stor sikkerhed for rent drikkevand og formentlig vise et yderligere fald i BAM.
Reservekildeplads:Hjerm vandværk har sammen med Miljøcenter Ringkøbing udført undersøgelser af indvindingsmulighederne i et område nord for Hjerm by. Vandværket har i 2009 udført 2 nye prøveboringer og Hjerm vandværk har besluttet af det nye kildefelt foreløbig forbliver en reservekildeplads.
Hvis reservekildepladsen på et tidspunkt skal benyttes, skal råvandet renses for jern, og der skal derfor indføres vandbehandling på vandværket.
Vandråd
Name: haandtryk.jpg.
Hjerm Vandværk samarbejder med andre vandværker i Struer Kommune, således at indhøstede erfaringer og viden deles blandt medlemmerne i vandrådet.
Vandværkets Styring
Name: blad.jpg.
Name: sprøjning mark.jpg.
Hjerm vandværk har indført et kvalitetsstyringssystem, Vandværkets Styring©, som sikrer en rationel og effektiv drift af vandværket. Drikkevandet bliver løbende analyseret for indhold af bl.a. bakterier, nitrat og pesticider. Indførelsen af Vandværets Styring© skal sikre billigt drikkevand af høj kvalitet nu og i fremtiden.

Som haveejer kan du være med til, at beskytte vort fælles drikkevand, ved at undgå forurening af enhver art.

Er du landmand, opfordres du til at tilpasse evt. braklægning og dyrkningsaftaler i samarbejde med vandværket, for at undgå nedsivning af forurenet vand i indvindingsområdet.
Forsøg på at forbedre vandkvaliteten på Hjerm vandværk
Flere borgere i området omkring Hjerm har på det seneste observeret at en del vand konstant pumpes fra vandværks kildeplads og direkte til kloakken. Her følger en forklaring :
Hjerm Vandværk har gennem de seneste år forsøgt at forbedre vandkvaliteten med simple metoder, som under et kaldes for afværgepumpning.
Vandværket har haft et stigende nitrat- og BAM-problem. (BAM er et nedbrydningsprodukt fra ukrudtsmidlet Præfix, som typisk er brugt i byområder til renholdelse af parkeringspladser, fortorve m.v.).
Indholdet af BAM overstiger endnu ikke grænseværdien i drikkevandet, så derfor er vandet pr. definition rent.
Bestyrelsen for vandværket er blevet enige om, at der må gøres et forsøg på at forbedre drikkevandets kvalitet og derved redde vandværkets kildeplads.Lige nu ved vandværket nemlig ikke, hvor man ellers skal gå hen efter helt rent vand. Vandværket afventer undersøgelser fra Struer kommune og Miljøcenteret.

Lidt om afværge metoden:Undersøgelser har vist, at det vand, som strømmer ind i toppen af vores indvindingsboringer (i toppen af det såkaldte filter i boringen) har det højeste indhold af BAM.
Derfor har vi valgt at pumpe med 2 pumper i vore boringer.
De nederste pumper: pumper grundvandet direkte til vandværkets rentvandstank, hvor det iltes og herefter pumpes det direkte ud til forbrugerne.
Afværgepumper (de øverste pumper): er nogle små pumper – såkaldte SQ-pumper, 220 V, som hver yder ca. 3 m³/t. Vandet fra disse pumper ledes ud i regnvandskloakken og videre til Hjerm Bæk.Formålet med pumpningen er at undgå, at det øvre forurenede vand siver ned og forurener det dybere grundvand, som vi bruger til drikkevand.
Forsøget har nu kørt siden 2002 og har vist gode resultater med en forbedret vandkvalitet.
Struer kommune har generelt godkendt, at vandværket udfører afværgepumpninger til at forbedre drikkevandskvaliteten over en periode. Kommunen har godkendt, at vandværket foreløbig udfører pumpeforsøg og leder vandet til deres regnvandsledning.Der udtages løbende analyser af både drikkevand og det vand, som bortledes, og forbrugerne kan løbende følge med i drikkevandets kvalitet på vores hjemmeside: www.hjermvand.dk under punktet Vandkvalitet. Her findes link til bl.a. seneste prøveresultater, og det er muligt at få vist grafer over udviklingen af de forskellige parametre, ligesom der også findes forklaringer til de enkelte analyser ved tryk på “I”- infoknappen.

Mere om forsøget

Geologien:
Figuren nedenunder viser et tværsnit gennem jorden omkring Hjerm, og heraf ses det, at jordbundsforholdene og geologien er meget kompliceret i området.
Som det ses, henter Hjerm vandværk grundvandet fra smeltevandssandet i forskellige dybder. Over dette grundvandsmagasin findes en god beskyttelse lokalt omkring boringerne i form af tykke lerlag. Under grundvandsmagasinet i smeltevandssand findes Danien kalk, som indeholder saltvand, og dette Danien kalk er i kontakt med skrivekridtet, som ligger sydvest for boringerne.
Skrivekridtet ligger som “en top” op gennem alle de andre lag pga. at dybtliggende salt (en salthorst) har skubbet kalken op mod jordoverfladen og lavet forskydninger i de andre jordlag.
Dette geologiske fænomen har betydning for vandet fra Hjerm vandværk, og især for det nedre grundvand, som kommer fra de dybeste dele af smeltevandssandet. Her er grundvandet nemlig ikke så godt beskyttet, som det tykke lerlag tyder på.
Det nedre grundvand er indtil videre BAM-frit men truet af forurening, som stammer fra skrivekridtet mod sydvest. Vandet herfra er pga. de omtalte forskydninger i kontakt med det nedre vand i smeltevandssandet, og derfor kan forurening i dette vand stamme fra det forholdsvis dårligt beskyttede skrivekridt sydvest for Hjerm vandværk.
Name: geologisk_profil.gif.
Name: skitse.jpg.
Kildeplads set fra oven.
Den orange cirkel viser placeringen af nedpumpningsboringen.
Analyse og kontrol
Ifølge kommunens tilladelse gennemføres analyser kvartalsvise af boringer/filtre for bl.a. nitrat og BAM. Når analyseresultater foreligger, vil de blive vist som grafer. Links til graferne vil ligge under punktet Vandkvalitet.

Principtegning
Her ses en principtegning af afværgepumpning: Principtegning (pdf)
Gamle brønde udgør en alvorlig trussel for vore rene vand
Name: Hjerm_Gbroend1.jpg.
Name: Hjerm_Gbroend.jpg.
En brønd, der ikke er forsvarligt lukket, er en hurtig og direkte vej til forurenet vand.Det skyldes, at overfladevandet vil kunne løbe ned i grundvandsmagasinet uden at have gennemgået den naturlige rensning/filtrering, som normalt sker gennem jordlagene.

Hjælp derfor vandværkets bestyrelse med oplysninger om, hvor sådanne “sår” til grundvandet findes, så brøndene kan blive forsvarligt lukket.

For mere information om generalforsamling, kontrol af målere og Vandværkets Styring under meddelelser og nyheder.

Øverste foto: En gammel brønd med pumpe
Nederste foto: Nedkig i en gammel brønd.

Nyheder

15-04-2024 Husk - du bor oven på dit drikkevand. Læs om “Sprøjte-FRI haver” ved at klikke her
12-01-2024 Hjerm vandværk afholder ordinær generalforsamling onsdag den 28. februar - læs mere ved at klikke her
Hjerm Vandværk
Lindevænget 26, 7560 Hjerm
info@hjermvand.dk
Tlf. 51 77 15 04
CVR 30058313
Created by Dvn.dk / Powered by Svift.net