Vedtægter

Paragraffer:

 1. § Navn og hjemsted
 2. § Formål
 3. § Medlemmer
 4. § Medlemmernes rettigheder
 5. § Medlemmernes forpligtigelser og hæftelser i øvrigt
 6. § Udtræden af selskabet
 7. § Levering til ikke-medlemmer (købere)
 8. § Generalforsamling
 9. § Stemmeret og afstemninger
 10. § Bestyrelsen
 11. § Tegningsret
 12. § Regnskab
 13. § Opløsning
 14. § Ikrafttræden

§1 Navn og hjemsted

Selskabet, der er stiftet den 16. marts 1922, er et andelsselskab med begrænset ansvar (AMBA), hvis navn er Hjerm Vandværk.
Selskabet har hjemsted i Struer Kommune.

Tilbage til top ↑

§2 Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelse til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Tilbage til top ↑

§3 Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

 Tilbage til top ↑

§4 Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i vilkår, der er fastsat i det af Stuer Kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Tilbage til top ↑

§5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne, alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og  forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmers bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pant-stiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

Tilbage til top ↑

§6 Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændig matrikelnummer, eller hvis ejendommens overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændig matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes medlemmet.

Tilbage til top ↑

§7 Levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som iflg. særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder andre distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

Tilbage til top ↑

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære, som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal, for at kunne behandles på  ordinære generalforsamlinger, afgives til bestyrelsen inden den 15. januar.

Typiske dagsordenspunkter på den ordinære generalforsamling vil være:
1. Valg af dirigent / protokolfører / stemmetællere
2.Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 15 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres s selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

Tilbage til top ↑

§ 9 Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan afgive stemme ved en skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men de har ingen stemmeret.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Tilbage til top ↑

§ 10 Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår henholdsvis, 2, 1 og 2 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Tilbage til top ↑

§ 11 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.Tilbage til top ↑

§ 12 Regnskabet

Selskabets regnskabsår løber fra den 1.januar til den 31. december.

Den årlige overdækning, der måtte forekomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Overdækning skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og/eller investering i anlæg.

Revision af regnskaberne foretages af den (de) generalforsamlingsvalgte revisor(er) samt en af bestyrelsen evt. antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Tilbage til top ↑

§ 13 Opløsning

Opløsningen kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved en fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

En eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme formål som.

Tilbage til top ↑

§ 14 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 27. februar 2002. Dette med ikrafttræden på ekstraordinær generalforsamling den 3. april 2002.

Dirigent: Finn Gosvig
Formand: Gustav Madsen
Næstformand: Svend Erik Toft
Kasserer: Kristian Lægaard
Sekretær: Arild Clausen
Bestyrelsesmedlem: Finn Gosvig

Seneste ændring af vedtægten er godkendt af den ordinære generalforsamling 2018-02-28 samt på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling 2018-03-26 og 2018-03-28.
Ikrafttræden af denne ændring har virkning fra 2018-03-28.

Dirigent: Johan Johansen og Nicki Boje Jensen
Formand: Svend Erik Toft
Næstformand: Klaus Halkjær
Kasserer: Jan Bryde
Sekretær: Anders B. Wulff
Bestyrelsesmedlem: Nicki Boje Jensen

 

 

Tilbage til top ↑