GODT VAND KOMMER FRA HANEN
Indvindingsopland


Indvindingsoplandet er det område, hvor vandværket får sit råvand fra.
Kortet viser det skønnede indvindingsopland for Hjerm vandværk (det lilla område).

Hjerm Vandværk indvinder fra 2 gamle indvindingsboringer samt 1 ny indvindingsboring (filter 3 i overvågningsboring) med flere filtre til forskellig dybde.

Desuden pumpes der konstant vand væk fra det øvre grundvandsmagasin, for at fastholde den gode kvalitet. Det skyldes “byforurening” fra 70erne og 80erne med ukrudtsmidlet Præfix.
Grundvandet
Kvaliteten af grundvandet hænger meget sammen med de jordlag, som vandet passerer igennem og de stoffer, som herved optages i vandet. Det gælder både de naturlige forekommende stoffer i jordlagene og dem, som findes på grund af menneskers aktivitet f.eks. landbrug (især nitrat), industri og parcelhushaver m.m.

Over grundvandsmagasinet findes tykke lerlag (moræneler og smeltevandsler), som burde yde en god beskyttelse lokalt omkring indvindingsboringerne (kildepladsen).
Imidlertid står grundvandsmagasinet i direkte kontakt med ubeskyttet skrivekridt og danienkalk sydvest for kildepladsen, og jordlagene er vippet grundet salthorsten i undergrunden.

Jordlagene under Hjerm og omegn er meget påvirket af forskydninger, som skyldes opstigning af dybtliggende salt. Her er der foregået kalkgravning frem til 50'erne til jordforbedring.
Desværre er der frem til midten af 70'erne deponeret affald i noget af kalkudgravningen – gammel losseplads. Dette affald udgør en trussel mod vandværkets drikkevand.

Der er gennemført undersøgelser over flere omgange, hvor der er udført flere prøveboringer og foretaget analyser.

Grundvandet er sårbart overfor især nitrat, men hverken de korte eller dybe filtre viser tegn på, at der i nær fremtid vil blive problemer med at overholde grænseværdien.

Hjerm vandværk indvinder p.t. fra 3 indvindingsboringer.
B1 - DGU 64.563
B2 - DGU 64.637
B3/F2+F3 - DGU nr. 64.1471
Alle boringer er filtersat i smeltevandssand og grus.
B3 har i alt 5 filtre, hvor det øverste og nederste kun er til overvågning, mens der er 3 filtre, hvor der kan indvindes fra.
Name: indv opland.png.
OBS. OBS. 
I tilfælde af alvorlige uheld, vælg alarmeringslister (evt. beredskabsplan)
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Hjerm Vandværk
Lindevænget 26, 7560 Hjerm
info@hjermvand.dk
Tlf. 51 77 15 04
CVR 30058313
Created by Dvn.dk / Powered by Svift.net